مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف برگام

برگ هایم

عبارت برگام ریخت، یا برگام ! به معنی تعجب و یا ترس فراوان از وقوع فعالیتی که ناگهانی انجام شده باشد هست. این اصطلاح مؤدبانه یا جایگزین همان عبارت پشمام، می‌باشد.
برگام
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود