مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GID

Gender Identity Disorder

GID به معنای اختلال هویت جنسی: طبقه ای از اختلالهای روانی که ویژگی اصلی آن ناهمخوانی بین جنسیت کالبدی و هویت جنسی است نارضایتی جنسیتی از جمله این اختلالهاست.
GID
ارسال نظر

ارسال نظر