مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف زری

زهرا

زری که به شکل خودمانی تر مطرح می‌شود، مخفف اسم زهرا هست.
زری
ارسال نظر

ارسال نظر