مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ش.م.ه

شیمیایی میكروبی هسته‌ای

شیمیایی، میكروبی و هسته‌ای
ش.م.ه
ارسال نظر

ارسال نظر