مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سجاد

سیستم جامع آموزشی دانشگاه

سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
سجاد
ارسال نظر

ارسال نظر