مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UPD

Ultra Private Documents

پرونده های فوق محرمانه
UPD
ارسال نظر

ارسال نظر