مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سیبا

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، سامانه فراگیر بانک ملی ایران برای حسابهای جاری
سیبا
ارسال نظر

ارسال نظر