مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ®

Registered Sign

علامت ® معمولاً در کنار اسم شرکت ها و یا لوگوها قرار میگیرد و به این معنیست که آن شرکت یا لوگو ثبت شده و اگر کسی خواست از آن استفاده تجاری بکند، باید مقرراتی که در نظر گرفته شده را اول بررسی نماید.
®
ارسال نظر

ارسال نظر