مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ETS

Educational Testing Service

خدمات آزمون های آموزشی (ETS) آزمون های TOEFL و GRE را طراحی و اجرا می کند.
ETS
ارسال نظر

ارسال نظر