مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساجا

سازمان ارتش جمهوری اسلامی

سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران
ساجا
ارسال نظر

ارسال نظر