مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف بتاجا

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
بتاجا
ارسال نظر

ارسال نظر