مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AICPA

American Institute of Certified Public Accountants

انجمن حسابداران عمومی گواهی‎شده آمریکا (انجمن حسابداران رسمی آمریکا) یکی از باسابقه‎ترین و تاثیرگذارترین تشکل‎های حرفه‎ای حسابداری در آمریکا و جهان است؛ که بیش از ۱۲۵ سال از تشکیل آن می‎گذرد.

این انجمن در سال ۱۸۸۷ با نام انجمن آمریکایی حسابداران عمومی راه‌اندازی شد؛ و در سال ۱۹۱۶، انجمن حسابداران عمومی جایگزین آن شد. آن زمان، فقط ۱۱۵۰ نفر در این انجمن عضویت داشتند. نام انجمن در سال‎های بعد ابتدا - در ۱۹۱۷ - به انجمن آمریکایی حسابداران و سرانجام – در ۱۹۵۷ - به انجمن حسابداران عمومی گواهی‎شده آمریکا تغییر کرد. البته پیش از آن، جامعه آمریکایی حسابداران عمومی گواهی‎شده که در سال ۱۹۲۱ راه‎اندازی شده بود و به عنوان فدراسیونی برای جوامع حسابداران عمومی گواهی‎شده ایالت‎های آمریکا کار می‌کرد، نیز در سال ۱۹۳۶ با انجمن آمریکایی حسابداران ادغام شده بود.
AICPA
ارسال نظر

ارسال نظر