مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSI

Bank Saderat Iran

بانک صادرات ایران
BSI
ارسال نظر

ارسال نظر