مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RSA

Rural Service Area

منطقه جغرافیایی از جمعیت که توسط دایره سرشماری ایالات متحده تعریف شده است. RSAs مناطقی را شناسایی می کند که در MSA ( ناحیه آماری مرکزی ) نمی باشد . تمامی بخش ها در کشور در MSA یا RSA قرار دارند . MSA و RSAs تقسیماتی هستند که توسط FCC برای مجوزهای ( طیف ) فرکانس رادیویی سلولی جداگانه از نظر جغرافیایی بکار می روند که به اپراتورهای بی سیم در 1980 اعطا شد.
RSA
ارسال نظر

ارسال نظر