مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MTA

Major Trading Area

یک ناحیه جغرافیایی مرکزی از ترکیب اقتصاد و جمعیت که توسط Rand Mcnally s Commercial Atlas تعریف شد . FCC از MTA 51 ایالات متحده بعنوان حدود برای مجوزهای ( طیف ) فرکانس رادیویی ( ۱۹۰۰ مگاهرتز ) PCs استفاده کرد که در اواسط 1990 به مزایده گذاشته شد . سایر باندها مانند باند سلولی ( 800/850 مگاهرتز ) از تقسیمات جغرافیایی RSA , MSA استفاده می کنند . هر MTA شامل چندین ناحیه تجارت اصلی ( BTAs ) است که چندین بخش همجوار می باشند.
MTA
ارسال نظر

ارسال نظر