مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LMWH

Low Molecular Weight Heparin

هپارین با وزن مولکولی پایین یا به طور مخفف LMWH در واقع هپارینهایی با وزن مولكولي پايين هستند که از هپارينهاي تجـارتي بـه دسـت مـي آينـد و اندازه مولكولي آنها حدود يـك سـوم هپـارين غيرشكسـته شـده (UFH – Heparin Unfractioned) ميباشد . این ترکیبات وزن مولكولي بين 1000 تـــا 10000 دالتـــون دارنـــد . از آنجـــا كـــه روشـــهاي دپوليمرازسيون گوناگوني براي ساختهشدن اين داروها بكار بـرده ميشود ، در نتيجه خواص ضد انعقادي و فارماكوكنتيكي آنهـا بـا هم متفاوند و نمـيتواننـد بجـاي هـم مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد .
LMWH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود