مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADE

Adverse Drug Events

رویداد ناخواسته دارویی
ADE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود