مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GTN

Glyceryl TriNitrate

داروی نیتروگلیسرین
GTN
ارسال نظر

ارسال نظر