مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QD

every day

هر روز
QD
ارسال نظر

ارسال نظر