مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANA

AntiNuclear Antibody(les)

انتی بادی ضد هسته
ANA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود