مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MR

Mauritania

مخفف کشور موریتانی
MR
ارسال نظر

ارسال نظر