مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LB

Lebanon

مخفف کشور لبنان
LB
ارسال نظر

ارسال نظر