مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KH

Cambodia

مخفف کشور کامبوج
KH
ارسال نظر

ارسال نظر