مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HU

Hungary

مخفف کشور مجارستان
HU
ارسال نظر

ارسال نظر