مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GY

Guyana

مخفف کشور گویان
GY
ارسال نظر

ارسال نظر