مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GF

French Guiana

مخفف کشور گویان فرانسه
GF
ارسال نظر

ارسال نظر