مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GI

Gibraltar

مخفف کشور جبرالتر
GI
ارسال نظر

ارسال نظر