مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EE

Estonia

مخفف کشور استونیا
EE
ارسال نظر

ارسال نظر