مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DE

Deutsch (Germany)

مخفف کشور آلمان
DE
ارسال نظر

ارسال نظر