مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LVS

Layout Versus Schematic

آرایش در مقابل طرح کلی (LVS) طبقه‌ای از نرم‌افزار بازرسی اتوماسیون طراحی الکترونیک (EDA) است که مشخص می‌کند که آیا یک آرایش مدار جامع خاص به طرح کلی اصلی یا نمودار مدار جواب می‌دهد یا خیر.
نرم‌افزار بررسی LVS اشکال کشیده شده آرایش را شناسایی می‌کند که اجزاء الکتریکی مدار را به خوبی ارتباط بین آنها نشان می‌دهد. سپس نرم‌افزار آنها را با طرح کلی یا نمودار مدار مقایسه مینماید.
LVS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود