مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JDK

Java Development Kit

JDK دسته ای از برنامه های خط فرمان است که برای ایجاد، کامپایل و اجرای برنامه های جاوا مورد استفاده قرار می گیرد.
JDK
ارسال نظر

ارسال نظر