مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TEFAL

Teflon and Aluminum

مارک لوازم خانگی
TEFAL
ارسال نظر

ارسال نظر