لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:30

مخفف TCF

Trillion Cubic Feet

میلیارد متر مکعب
TCF