لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:02
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FEV

Forced Expiratory Volume

حجم بازدمی اجباری FEV: عبارت است از حداکثر حجم هوایی که ممکن است در یک زمان خاص حین بازدم از ریه‌ها خارج شود.
FEV