لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:23

مخفف FEV

Forced Expiratory Volume

حجم بازدمی اجباری FEV: عبارت است از حداکثر حجم هوایی که ممکن است در یک زمان خاص حین بازدم از ریه‌ها خارج شود.
FEV