لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:02

مخفف M

Mass

جرم در علم فیزیک
M