مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISDB
مخفف عبارت ISDB
International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی که...
TORA
مخفف عبارت TORA
Temporally Ordered Routing Algorithm
TORA یک پروتکل مبتنی بر تقاضا و توزیع...