مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OD

Omne in Die

هر روز / یکبار در روز (در بریتانیا بر qd ترجیح داده می‌شود )
OD
ارسال نظر

ارسال نظر