مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QWK

Quater Week

استفاده دارو، هفته ای یکبار
QWK
ارسال نظر

ارسال نظر