لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 22:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OMIM
مخفف عبارت OMIM
Online Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) ...
FSHD
مخفف عبارت FSHD
Facio Scapulo Humeral muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو ...