مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SGML
مخفف عبارت SGML
Standard Generalized Markup Language
اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری...
MLO
مخفف عبارت MLO
Mount Laguna Observatory
رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO...