مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WB

Weber

در فیزیک, وبر (با نمادهای: Wb; ˈveɪbɚ, ˈwiːbɚ) یکای شار مغناطیسی است. این یکا به نام ویلهم وبر (1804 – 1891) فیزیک‌دان آلمانی نامگذاری شده‌است.

وبر (یکای شارش مغناطیسی) — مقدار شارشی است که از یک منبع الکترومغناطیس با یک ولت اختلاف پتانسیل و در یک ثانیه به‌دست آید.
WB
ارسال نظر

ارسال نظر