مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLT
مخفف عبارت BLT
Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
TRORS
مخفف عبارت TRORS
Total Rate Of Return Swap
مبادله کل بازده با نام‌های دیگر مبادله...
CACI
مخفف عبارت CACI
California Analysis Center Incorporated
سی‌ای‌سی‌آی، شرکت فناوری اطلاعات...
TCP
مخفف عبارت TCP
Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...
CIP
مخفف عبارت CIP
Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...
FSM
مخفف عبارت FSM
Federated States of Micronesia
ایالات فدرال میکرونزی کشوری است در...
RDFRS
مخفف عبارت RDFRS
Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز موسسه...
SLA
مخفف عبارت SLA
Service Level Agreement
منظور از SLA، توافقنامه سطح سرويس يا...
CIF
مخفف عبارت CIF
Cost Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص...