مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FTA

Free-Trade Agreement

قرارداد تجارت آزاد
FTA
ارسال نظر

ارسال نظر