لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 29 مهر 1398 - 04:43
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سماح
مخفف عبارت سماح
ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...