لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیر...
QSAR
مخفف عبارت QSAR
Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار...
EOC
مخفف عبارت EOC
Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیری...