مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات تلویزیونی

PDW
مخفف عبارت PDW
Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توزیع...
MCHC
مخفف عبارت MCHC
Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگلوبين...
MCH
مخفف عبارت MCH
Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط...
RDW
مخفف عبارت RDW
Red Cell Distribution Width
RDW به معنای: گستره توزیع گلوبول‌های...
CRP
مخفف عبارت CRP
Cyclic Receptor Protein
CRP یک گلوبولین است ، یک پروتئین سرمی...
RBC
مخفف عبارت RBC
Red Blood Cell
گویچهٔ سرخ، گلبول قرمز یا اریتروسیت‌ها...