مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وتجارت

واسطه‌گری بانک تجارت

نماد گروه واسطه‌گری بانک تجارت در بازار بورس و سهام ایرانوتجارت ارسال نظر

ارسال نظر