لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397 - 23:40
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CNG

Compressed Natural Gas

گاز طبیعی متراکم. سوختی مناسب جایگزین بنزین و گازوییل که سازگار با محیط زیست نیز هست.
CNG