مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ETA

Estimated Time of Arrival

ارسال نظر
زمان تقریبی رسیدن یا تحویل دادنETA

ارسال نظر