لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMW

On My Way

در راهم ، دارم میام
OMW